Διοικητική Οργάνωση
και Διοικητικές Υπηρεσίες

Η Σχολή, ως Ν.Π.Δ.Δ., διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο και ένα Διευθυντικό Στέλεχος. Το προσωπικό της Σχολής αποτελείται από το εκπαιδευτικό και το διοικητικό προσωπικό. Το εκπαιδευτικό προσωπικό απαρτίζεται από το διδακτικό-ερευνητικό προσωπικό. Το διοικητικό προσωπικό απαρτίζεται από τους μόνιμους υπαλλήλους.

Διοίκηση

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Δάφνις Κόκκινος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κωνσταντίνος Ρήγος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Βικτωρία Ζυγούρου – Καρτάλη

ΜΕΛΗ Δ.Σ.
Νικόλαος Ξανθούλης
Παναγιώτης Σταυρόπουλος
Ελένη Τζάνου