ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΣΟΤ
13.12.2018

Στο πλαίσιο της πράξης: «Σύγχρονος Χορός: Θεωρία & Πράξη» η ΚΣΟΤ δημοσιεύει: Την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου συνεργάτη με αντικείμενο «Υπεύθυνος οργάνωσης παραγωγής καλλιτεχνικού προγράμματος»