ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΣΟΤ
01.06.2023

Ίδρυμα Υποτροφιών Χορού Αδελφών Πράτσικα, Ανακοίνωση

Το Ίδρυμα Υποτροφιών Χορού Αδελφών Πράτσικα θα χορηγήσει μια (1) υποτροφία, για μεταπτυχιακές σπουδές ή μετεκπαίδευση στο εξωτερικό σε πτυχιούχους της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης (ΚΣΟΤ). Η υποτροφία ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 10.000 ευρώ.

Η εγγραφή και έναρξη των σπουδών στο εξωτερικό πρέπει να γίνει κατά το ακαδημαϊκό έτος (2023-2024). Οι σπουδές πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός δύο ετών από την έναρξη. Σε ειδικές περιπτώσεις δίδεται παράταση ενός έτους.

Η αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων θα γίνει από επταμελή επιτροπή καθηγητών/-τριών της ΚΣΟΤ βάσει των δικαιολογητικών που θα υποβληθούν. Η επιτροπή θα καταλήξει αιτιολογώντας την άποψή της σε κατάλογο έως και τριών (3) επικρατέστερων υποψηφίων με σειρά αξιολόγησης. Ο κατάλογος θα παραδοθεί εντός δέκα (10) ημερών το αργότερο από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής στο Δ.Σ του Ιδρύματος. Το Δ.Σ του Ιδρύματος θα καλέσει σε συνέντευξη τους επικρατέστερους υποψηφίους και στη συνέχεια θα προβεί στην τελική επιλογή του/της υποτρόφου καθώς και δύο επιλαχόντων/-ουσών.

Η επιλογή θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τα εξής κριτήρια: τη βαθμολογία όλων των ετών σπουδών στην ΚΣΟΤ, το ταλέντο, την προσωπικότητα, τον φορέα σπουδών ή μετεκπαίδευσης στο εξωτερικό και την οικονομική κατάσταση του υποψηφίου.

Υποβολή αιτήσεων μέχρι την Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023 στη Γραμματεία της ΚΣΟΤ (με ένδειξη «Για την υποτροφία του Ιδρύματος Υποτροφιών Χορού Αδελφών Πράτσικα»).

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής:

  1. Δίπλωμα ή Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης των σπουδών στην ΚΣΟΤ.
  2. Αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών σπουδών (μέσος όρος τουλάχιστον 7.5).
  3. Βιογραφικό σημείωμα και προσωπικό φάκελο προβολής δεξιοτήτων και ικανοτήτων (portfolio) έως και 5 σελίδες.
  4. Επάρκεια γνώσης ξένης γλώσσας (ανάλογα με τη χώρα στην οποία ο/η υπότροφος θα σπουδάσει), που να αποδεικνύεται από πιστοποιητικό.
  5. Δύο συστατικές επιστολές που να αναφέρονται στην προσωπικότητα και την ικανότητα των υποψηφίων να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές ή μετεκπαίδευση στο εξωτερικό.
  6. Πιστοποιητικό ή επιστολή αποδοχής για μεταπτυχιακές σπουδές ή μετεκπαίδευση από φορέα (Σχολή) του εξωτερικού.
  7. Ατομικό εκκαθαριστικό σημείωμα, εφόσον ο υποψήφιος υποβάλλει φορολογική δήλωση. Άλλως, εκκαθαριστικό σημείωμα του γονέα.
  8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Η Πρόεδρος
Διονυσία (Ντένη) Ευθυμίου

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλ.:
210-7212866 και 6970158242 (κα Ευθυμίου)
210-9928607 και 6957214054 (κα Χαρμαντά)
210-8943078 και 6942477978 (κ. Ζέρβας).
e-mail:
detlydia@yahoo.gr
nancyhrmnt3@gmail.com
jzervas@phed.uoa.gr